வெள்ளி, 26 ஜூலை, 2013

முன்னேறு வாலிபா!
முன்னேறு... வாலிபா... வாலிபா...
முன்னேறு வாலிபா முன்னேறு என்றும்
தொடுவாய் நோக்குவாய்
கண்தெரியாத கார் இருளில்
ஒளிரும் விண்மீனே

முன்னேறு... வாலிபா... முன்னேறு... வாலிபா...
முன்னேறு... முன்னேறு... முன்னேறு... வாலிபா...

முன்னேறு வாலிபா முன்னேறு என்றும்
தொடுவாய் நோக்குவாய்
கண்தெரியாத கார் இருளில்
ஒளிரும் விண்மீனே

தனிமையாலே பயந்த நாடுகள்
இருளில் ஒளி பெற உன்னை நாடும்
மேல் நோக்கு வாலிபா என்றும் முன்னேறி
தொடுவான் நோக்குவாய்... தொடுவான் நோக்குவாய்... 

முன்னேறு வாலிபா முன்னேறு என்றும்
தொடுவாய் நோக்குவாய்
கண்தெரியாத கார் இருளில்
ஒளிரும் விண்மீனே

தனிமையாலே பயந்த நாடுகள்
இருளில் ஒளி பெற உன்னை நாடும்
மேல் நோக்கு வாலிபா என்றும் முன்னேறி
தொடுவான் நோக்குவாய்... தொடுவான் நோக்குவாய்...   

முன்னேறு... வாலிபா... முன்னேறு... வாலிபா...
முன்னேறு... முன்னேறு... முன்னேறு... வாலிபா...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக